Rejsebetingelser

RejsebetingelserKorrekte pasinformationer

Det er kundens ansvar, at alle data fra passet er gengivet korrekt ved bestilling af rejsen. Med fordel kan der sendes en kopi af skannet pas til litteraturrejser ved bestilling af rejsen. Ligeledes er det kundens ansvar, at passet overholder de gældende regler med hensyn til udløbsdato med videre. Eventuelle udgifter i forbindelse med forkerte data vil blive gjort skyldigt hos kunden.Forsikring

Det anbefales altid, at kunderne tegner en rejseforsikring. Litteraturrejser vil gerne være behjælpelige med at henvise til en rejseforsikring, og vi samarbejder med Den Europæiske Rejseforsikring. Ofte vil det være billigst for kunden at tegne en rejseforsikring i eget rejseselskab i form af en tilføjelse til indboforsikring. Rejseforsikring gælder sædvanligvis for rejser af op til to måneders varighed i hele verden. Tjek detaljer med eget forsikringsselskab.


Turene

Det er programmet, som beskrevet i det endelig dagsprogram, der udleveres på afrejsedagen, der er gældende. Dagsprogrammet, lagt ud på litteraturrejser.dk under de forskellige rejsemål, kan af forskellige årsager blive ændret, men i det store og hele vil det foreløbige program og det endelige stemme overens eller tilsvarende ture eller tilbud vil blive arrangeret. Billederne vist på hjemmesiden litteraturrejser.dk er vejledende. Vi arrangerer forskellige ture med forskellige fokus og ruter, og derfor vil billederne kunne afvige fra det, der ses på den egentlige rejse. Derfor læs dagsprogrammet grundigt igennem inden købet. Et dagsprogram er tilgængeligt under menuen for de forskellige rejser. Dagsprogrammet er vejledende og kan blive ændret, hvilket kan skyldes forhold udenfor litteraturrejser. Et endeligt program fremsendes indenfor en uge inden afrejse og udleveres ved ankomst i lufthavnen. Dette program kan ligeledes blive ændret, men vil i det store og hele være i overensstemmelse med det tidligere udmeldte. De viste billeder er vejledende. Det er indholdet i programmet, som beskrevet i dagsprogrammet, der definerer rejsens udflugtsmål. Indsigelser grundet mangler eller lignende skal gøres gældende over for rejselederen på stedet, så litteraturrejser har mulighed for at rette fejlen. Fejlen/manglen skal meddeles skriftligt til litteraturrejser samt rejselederen på stedet. Sker dette ikke, anses afvigelserne, manglerne med videre som værende accepteret.


Indkvartering

Det tilstræbes altid, at de i dagsprogrammet nævnte hoteller benyttes, men der kan forekomme ændringer af årsager, litteraturrejser ikke kan kontrollere. Dog vil hotellerne, der i stedet tilbydes, altid være af samme standard, beliggenhed og samme kategori. Det vil sige minimum 3 stjerner.


Depositum

Der vil blive opkrævet et depositum for alle rejserne, og det kan variere fra rejse til rejse, dog minimum 2.500,- kroner. Depositum skal betales i forbindelse med bestilling af rejsen eller indenfor syv(7)hverdage efter rejsens bestilling.  Beløbet bedes sat ind på det medfølgende giro-indbetalingskort eller på kontonummer hos Sparnord bank. Depositummet er ikke-refunderbart, hvorfor det igen anbefales at tegne en privat rejseforsikring med dertilhørende afbestillingsforsikring. Litteraturrejser samarbejder med Den Europæiske Rejseforsikring og vil gerne være behjælpelige med at tegne en rejseforsikring. Ved indbetaling af depositum bekræfter kunden sin deltagelse på rejsen.


Mangler og reklamationer

Eventuelle reklamationer over fejl og mangler skal gøres skriftligt til rejselederen på stedet og til litteraturrejser.dk, ellers anses fejlen som accepteret. Indsigelsen skal gøres skriftligt til medarbejderen på stedet. Litteraturrejsers medarbejder på stedet vil efter bedste evner forsøge at udbedre fejlen eller manglen.


Betaling

I forbindelse med bestilling af rejsen eller seneste syv(7)hverdage derefter skal depositummet være indbetalt. Restbeløbet bedes indbetalt senest 2 måneder før afrejsetidspunktet. Dato for såvel rettidig indbetaling af depositum som restbetaling vil fremgå af den fremsendte ordrebekræftelse. På ordrebekræftelsen vil endvidere fremgå giroindbetalingsnummer og bankkontonummer. Kunden vælger selv, hvilken betalingsform benyttes.


Afbestilling

Ønsker man at afbestille sin rejse, skal Litteraturrejser have meddelelse herom skriftligt. Depositummet refunderes ikke, og afbestiller man efter fristen for restindbetalingen, refunderes intet beløb. Foretages afbestillingen efter fristen for restindbetalingen, kan litteraturrejser gøre krav gældende mod kunden for restbeløbet. Igen opfordres kunderne til at tegne en privat rejseforsikring såvel som en afbestillingsforsikring. Litteraturrejser samarbejder med Den Europæiske Rejseforsikring og kan være behjælpelig hermed.

Der kan forekomme ændringer i afbestillingskravene, da litteraturrejser ikke er ansvarlig for eksterne leverandørers krav. Dette kan skyldes eksterne aktører og deres afbestillingsregler i forhold til udflugter, arrangerede ophold med videre, men dette vil fremgå af den tilsendte bekræftelse.

Såfremt der inden for 14 dage før afrejse opstår krig, naturkatastrofer, udbryd af epidemier og lignende har kunden lov til at afmelde og kræve det fulde beløb refunderet. Dette forhold gælder dog ikke, hvis forholdet var kendt, da kunden bestilte rejsen. Der henvises til paragraf 9, stk. 4.

Ingen refundering af uudnyttede eller delvist uudnyttede servicer finder sted.

Ovenstående er de eneste muligheder kunden har i forhold til afbestilling og krav om tilbagebetaling af beløb. Derfor anbefales det at tegne en privat rejseforsikring samt afbestillingsforsikring. Litteraturrejser samarbejder med Den Europæiske Rejseforsikring og kan henvise hertil. En afbestillingsforsikring kan tegnes gennem Den Europæiske Rejseforsikring eller i nogle tilfælde eget forsikringsselskab.


Rejseforsikring

Litteraturrejser påtager sig ingen udgifter i forbindelse med ulykker, uheld, sygdom, dødsfald med videre. Kunderne opfordres på det kraftigste til at tegne en rejseforsikring, der dækker alle udgifter til hospitalsophold, hjemsendelse med videre.


Pas og visumregler

Der er forskellige pas og visumregler afhængig af hvilke områder, der rejses til. Det er kundes ansvar at tjekke, at passet er korrekt, og ligeledes tjekke visumreglerne for det pågældende land. Litteraturrejser sørger for at lave visum til de rejsemål, hvor det er påkrævet. Til dette er det til tider nødvendigt at indhente ekstra informationer hos kunderne. Det er kundes ansvar, at alle informationer givet til litteraturrejser er korrekte. Visum er ikke altid med i prisen, men det vil fremgå under rejsebeskrivelsen, om det er. Litteraturrejser påtager sig intet ansvar, såfremt kunden afvises ved grænsen eller tilsvarende. Der ydes i forbindelse hermed ingen kompensation eller erstatning.


Fly og hotel

Litteraturrejser samarbejder med en masse aktører inden for såvel flybranchen som hotelbranchen. Litteraturrejser tilstræber at yde kunderne fuld tilfredshed og efterkomme kundens ønsker, men kan ikke garantere, at det altid er muligt. Er der specielle ønsker til benplads, placering i fly med videre vil litteraturrejser forsøge at imødekomme disse ønsker, men intet kan garanteres. Er der forsinkelser, yder litteraturrejser ingen kompensation i forbindelse med videre transport såsom tog, bus, andet fly med videre. Eventuelle klager og krav om kompensation skal rejses over for fly-, bus-, togselskabet. Grundet omstændigheder uden for litteraturrejsers kontrol, kan der forekomme ændringer i flyafgange og tider. Der ydes i sådanne tilfælde ingen kompensation herfor, og krav skal gøres gældende over for flyselskabet, og tilsvarende er det flyselskabet, der har ansvaret for forsinkelser, kompensation, godtgørelse i forbindelse hermed med videre.


Bagage

Litteraturrejser har intet ansvar for bagagen. Ansvaret bæres alene af flyselskabet samt de selskaber, der håndterer bagagen. Forsvinder bagagen eller, er den tilskadekommet, skal der tages kontakt til de respektive instanser i lufthavnen. Litteraturrejser har intet ansvar herfor.


Aflysning

Aflyses rejsen på grund af udefrakommende begivenheder som litteraturrejser, flyselskabet eller lignende ikke har kontrol over, refunderes beløbet ikke(force majeur). Der kan i sådanne tilfælde gøres krav gældende mod eget forsikringsselskab. Såfremt der ikke er nok tilmeldte, kan rejsen også blive aflyst, og kunden vil få beløbet refunderet. Der kan i sådanne tilfælde ikke gøre krav på kompensation eller reklamation.

Litteraturrejsers program kan blive ændret undervejs af omstændigheder, der ligger uden for litteraturrejsers kontrol. Såfremt kunden på egen hånd har købt billetter til arrangementer, og der grundet ændringen i programmet er overlap, kan litteraturrejser ikke gøres ansvarlig herfor, og der kan ikke kræves kompensation.


Klienten

Det er den rejsendes ansvar at møde rettidigt op i lufthavnen. Forsinket ankomst, der umuliggør afrejse med det planlagte fly, er det ikke litteraturrejsers ansvar, og selskabet kan ikke blive gjort ansvarlig herfor. I sådanne tilfælde vil der ikke blive ydet refusion, delvis kompensation, fuld kompensation eller tilsvarende. Såfremt kunden måtte ønske det, vil litteraturrejser forsøge at finde en ny afgang. Prisen herfor vil blive afregnet med den rejsende. Der ydes hverken fuld eller delvis kompensation, hvis kunden af den ene eller anden grund udebliver fra de på turen planlagte arrangementer.

Mange af rejserne med litteraturrejser kræver, at den rejsende kan bevæge sig uhindret, ikke er gangbesværet, og er i stand til at gå et vist antal kilometer. Der ydes ikke delvis eller fuld kompensation, såfremt den rejsende ikke er istand til at gennemføre udflugterne. Litteraturrejser forsøger efter bedste evne at beskrive rejserne retfærdigt og herunder de indlagte udflugter og krav, disse måtte stille til deltagerne. Nogle ture indeholder mange ture, andre få, i nogle tilfælde i fladt terræn, andre kuperet. Ved tvivl spørg litteraturrejser inden købet.

Litteraturrejser forbeholder sig retten til at afvise deltagere på rejsen og på udflugter såfremt litteraturrejsers repræsentant vurderer, personen ikke er i stand til at deltage af den ene eller anden grund. Der ydes hverken delvis eller fuld kompensation herfor. Dette sidestilles med vilkårerne, som beskrevet under punktet afbestilling.


Reklamation

Ønsker kunden at lave en reklamation, skal dette gøres til litteraturrejsers repræsentant på stedet og hurtigst muligt efter fejlen eller manglen er blevet konstateret, så litteraturrejser kan udbedre fejlen/manglen. Det skal meddeles skriftligt til repræsentanten samt til litteraturrejser. Såfremt kravet ikke kunne blive imødekommet, skal litteraturrejser snarest muligt og indenfor rimelig tid skriftligt informeres herom. Jævnfør paragraf 26 stk 1.

Mangler er forhold, der afviger væsentligt fra det i programmet beskrevne. Det vil sige, hvis det i programmet beskrevne vurderes mangelfuldt udført på rejsemålet.

Ændres der væsentligt i programmet inden afrejse, kan den rejsende lave en reklamation eller klage, baseret på, hvad der vurderes som rejsens forringede værdi. Der skal gøres skriftlig indsigelse snarest muligt efter ændringen er blevet oplyst, ellers anses ændringen som accepteret, og ingen indsigelser er derefter muligt.


Prisændringer

Prisen på fly, hotel med videre fluktuerer, og derfor kan prisen på rejsen bliver ændret løbende. Skulle prisen blive sat ned, har ingen kunder krav på at få refunderet en eventuel prisforskel, selvom de har købt rejsen til en dyrere pris. Omvendt: stiger prisen, vil ingen kunder, der har købt til den oprindelige pris, blive gjort ansvarlige for stigningen i prisen. Det anbefales at bestille rejsen i god tid, så den bedst mulige pris opnås.


Vaccinationer

På nogle rejsemål er der krav om, eller anbefales det, at få foretaget vaccinationer. Anbefalingerne ændres løbende, og det anbefales alle kunder at tjekke på Statens Seruminstituts hjemmeside, hvilke anbefalinger de giver på den specifikke destination. Hver opmærksom på, at visse lande har forskellige zoner med forskellige anbefalinger. Ved tvivlstilfælde kontakt egen læge, og giv dem et detaljeret rejseprogram. Vaccinationer betales af den rejsende selv. Litteraturrejser kan ikke drages til ansvar for bivirkninger ved eventuelle vaccinationer.


Udeblivelse

Såfremt den rejsende af en ene eller anden grund udebliver, ikke møder op, afvises, ikke kan deltage i eller ikke har mulighed for at møde op til rejser, udflugter med videre kan litteraturrejser ikke gøres ansvarlig herfor, og der ydes hverken delvis eller fuld kompensation.


Nyhedsbrev

Når den rejsende bestiller en rejse, vil vedkommende samtidig blive skrevet op til litteraturrejsers nyhedsbrev. Tjenesten kan til enhver tid frameldes igen.


LITTERATURREJSER

Det første rejseselskab i Danmark med fokus på litteraturen. Bestil en cand. mag. i litteratur til at følge dig og din gruppe rundt i det litterære landskab.


Et unikt koncept, hvor du læser de største litterære værker og besøger nogle af de meste interessante lande, byer og mindesmærker verden har at byde på med fiktive karakterer og forfatterskaber som rejseførere.

Kontakt


Laurentiigade 1 D

8900 Randers C

Mail: thomas@litteraturrejser.dk

Telefon: 42 68 53 77
Copyright @ All Rights Reserved